25 maja 2018 roku jest datą początkową stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w skrócie RODO.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności zgodnie z wymienionym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony osób w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, spoczywa na nas obowiązek przekazania Państwu szeregu informacji dotyczących przetwarzania takich danych.

Poniżej, w punktach, przedstawiamy Państwu te informacje.

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Państwa danych osobowych („Administrator”) jest:
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ VERA-MED
ZAKŁAD LECZNICTWA OTWARTEGO SP. Z O.O.
UL. ZDROWA 2
43-332 PISARZOWICE
TELEFON : (33) 845-74-37
2. CELE PRZETWARZANIA DANYCH
Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
– zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w związku z korzystaniem z serwisów internetowych dostarczanych przez Administratora
– zawarcia i realizacji umów sprzedaży produktów i usług znajdujących się w ofercie Administratora
– prowadzenia analiz i statystyk na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej
3. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH
Podstawami prawnymi przetwarzania Państwa danych mogą być:
– Państwa zgoda
– konieczność wykonania umowy, której są Państwo stroną, lub podjęcia działań przed zawarciem z Państwem umowy
– konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
– prawnie uzasadniony interes Administratora lub podmiotu trzeciego.
4. ODBIORCY DANYCH
Państwa dane mogą być przekazywane następującym odbiorcom:
– zaufanym podmiotom (procesorom), które w ramach zawartej z Administratorem umowy będą realizować ściśle określone przez Administratora cele (np. obsługa konferencji i szkoleń może być realizowana przez partnera, któremu Państwa dane zostaną powierzone w celu rejestracji uczestników, wystawienia i wydania certyfikatów, wystawienia faktur itp.)
– firmom kurierskim i pocztowym w celu wysłania do Państwa przesyłki
– operatorom telekomunikacyjnym w celu wysłania do Państwa SMS-a
– operatorom realizującym transakcje płatnicze on-line w celu realizacji tego typu płatności dokonywanych przez Państwa
– bankom w przypadku, gdy zlecamy przelew środków do Państwa
– biurom rachunkowym, które wspomagają Administratora w prowadzeniu ksiąg rachunkowych
– kancelariom prawnym,
– podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa (sądy, prokuratura, policja)
– innym podmiotom, na Państwa życzenie lub po uzyskaniu od Państwa odrębnej zgody.
5. ODBIORCY DANYCH POZA OBSZAREM UNII EUROPEJSKIEJ
W związku z faktem, że serwisy internetowe dostarczane przez Administratora wykorzystują pliki Cookies, dane zbierane za pomocą Cookies mogą być przekazane do państw trzecich – to jest do krajów leżących poza obszarem Unii Europejskiej (np. USA), w związku z:
– działaniami podejmowanymi przez Państwa w serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Google+) w naszych serwisach internetowych
– wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących anonimowemu poznawaniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics i Gemius Traffic
Szczegóły dotyczące wykorzystywania plików Cookies znajdą Państwo w pkt. 9. COOKIES,… – poniżej.
6. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH
Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane te są przetwarzane. Czas przetwarzania Państwa danych przez Administratora, zależnie od okoliczności, wyznaczają:
– wymogi wynikające z przepisów prawa, które mogą obligować Administratora do przetwarzania danych przez określony czas (np. przepisy prawa podatkowego)
– okres przez jaki są świadczone Państwu usługi
– okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora (np. termin wygaśnięcia Państwa roszczeń względem Administratora w związku z korzystaniem z oferowanych przez niego usług)
– czas trwania udzielonej przez Państwa zgody.
7. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
Informujemy, że w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych mają Państwo prawo do:
– dostępu do treści swoich danych
– sprostowania danych
– cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie (przy czym pozostanie to bez wpływu na przetwarzanie dokonane przed cofnięciem zgody)
– usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania (te prawa podlegają ograniczeniom w niektórych przypadkach, przewidzianych przez przepisy RODO)
– wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych – w przypadkach, gdy dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora lub podmiot trzeci (to prawo podlega ograniczeniom w niektórych przypadkach przewidzianych przez przepisy RODO)
– przeniesienia Państwa danych osobowych do innego administratora
– wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
8. EGZEKWOWANIE NALEŻNYCH PAŃSTWU PRAW
Szacunek dla należnych Państwu praw zawsze był, jest i będzie nadrzędną wartością w naszej działalności.
Dlatego wszelkie Państwa żądania w tej sferze przyjmujemy dowolną drogą:
– pocztą elektroniczną
– pocztą tradycyjną
– telefonicznie
– faksem.
Dla niektórych usług, dodatkowo, możliwe jest przekazanie nam Państwa żądań, decyzji, dodatkowych danych lub informacji za pośrednictwem formularzy na stronie www lub w treści wiadomości SMS. W takich przypadkach, jeżeli to możliwe, Państwa dyspozycja może zostać wykonana automatycznie. Przykładowo:
– żądanie zaprzestania wysyłki zamówionego wcześniej newslettera można zgłosić wykorzystując odpowiednio opisany odnośnik (link) zamieszczony na końcu każdej wiadomości z newsletterem; uzupełnienie i wysłanie powiązanego z tym odnośnikiem prostego formularza na naszej stronie www, spowoduje usunięcie Państwa adresu e-mail z listy wysyłkowej – cofnięcie zgody na otrzymywanie wiadomości sms można zrealizować odsyłając wiadomość o treści STOP w odpowiedzi na ostatnio otrzymaną wiadomość.
Dla niektórych usług, w szczególności tych, w których identyfikacja użytkownika jest niemożliwa, np. anonimowe przeglądanie stron naszego portalu przez niezalogowanego lub niezarejestrowanego użytkownika, egzekwowanie należnych Państwu praw może zostać zrealizowane przez samych Państwa, w drodze samodzielnego zarządzania mechanizmami blokowania tworzenia tzw. Cookies w Państwa przeglądarce internetowej.
Dodatkowe szczegóły dotyczące tej kwestii zawarte są w pkt. 9. COOKIES,… – poniżej.
9. COOKIES, WTYCZKI I INNE NARZĘDZIA STRON TRZECICH W NASZYCH SERWISACH INTERNETOWYCH
Cookies są to niewielkie pliki, tworzone przez przeglądane w przeglądarce serwisy internetowe i pozostawiane na urządzeniu użytkownika (dla każdego użytkownika komputera i dla każdej używanej przeglądarki tworzone są odrębne Cookies). Cookies mogą zostać odczytane wyłącznie przez serwisy internetowe działające w domenie, dla której zostały stworzone. Ze względu na rolę jaką mogę pełnić, można wyróżnić kilka typów Cookies:
a) Podstawowe – to takie, które mają istotny wpływ na działanie serwisu internetowego, ich brak poważnie zakłóca lub wręcz uniemożliwia działanie serwisu lub ogranicza dostęp do niektórych zasobów serwisu. Np. brak Cookies, w których przechowywana jest informacja o logowaniu użytkownika w skrajnym przypadku skutkowałby koniecznością ponownego logowania po przejściu na inną stronę serwisu, a bez Cookies, w których przechowywana jest informacja o zawartości koszyka, nie byłoby możliwe kontynuowanie zakupów, gdyż każda zmiana strony mogłaby skutkować jego opróżnieniem.
b) Pomocnicze – odpowiadają za przechowywanie informacji dotyczących Państwa preferencji i wyborów dokonywanych w serwisie, ich brak nie zakłóca istotnie działania serwisu, ale może znacznie pogorszyć komfort jego użytkowania. Np. mimo wyboru przez Państwa wersji językowej serwisu, kolejne strony będą przedstawiane w przypadkowej lub domyślnej wersji, lub na kolejnych stronach zaczną się ponownie pojawiać komunikaty, które z założenia powinny pojawić się tylko raz.
c) Analityczne – zwykle tworzone są dla zewnętrznych serwisów analitycznych specjalizujących się w zbieraniu zanonimizowanych (tj. nieidentyfikujących konkretnego użytkownika) informacji dotyczących korzystania z serwisu, agregowania tych danych i generowania raportów.
Analiza danych z oglądalności serwisu ma kluczowe znaczenie podczas podejmowania strategicznych decyzji o kierunkach rozwoju serwisu. Brak Cookies analitycznych u znacznego odsetka użytkowników może zakłócić procesy analityczne, co może skutkować podjęciem nieoptymalnych decyzji dotyczących np. części serwisu, którego popularność w rzeczywistości jest znacznie większa niż wynika to z raportów.
d) Marketingowe – mogą być tworzone zarówno dla domeny, w której działa serwis jak i dla stron trzecich. Ich obecność pozwala m.in. na ograniczenie liczby wyświetleń przekazu marketingowego do jednego użytkownika oraz w miarę możliwości dostosować przekaz do preferencji lub zainteresowań użytkownika. Cookies tego typu dla stron trzecich tworzone są w wersji zanonimizowanej (nieidentyfikującej konkretnego użytkownika), a ocena preferencji prowadzona jest przede wszystkim w oparciu o analizę aktywności użytkownika w wielu serwisach, które z tej technologii korzystają. Brak tych Cookies nie zmniejsza intensywności przekazu marketingowego, natomiast czyni go całkowicie przypadkowym.
9.1. W naszych serwisach internetowych w domenach i subdomenach:
– .vera-med.com.pl
stosujemy wszystkie wyżej wymienione typy Cookies.
9.2. Cookies dla naszych domen pozwalają na:
– udostępnianie niektórych treści (wymagających zalogowania) bez konieczności każdorazowego logowania po każdym zakończeniu sesji
– automatyczne przekierowanie osób, które raz zalogowały się jako lekarz do portalu dla lekarzy, a pozostałych – do portalu dla pacjenta
9.3. W Cookies dla naszych domen:
– informacja o użytkowniku jest zakodowana (GUID) w sposób umożliwiający jego identyfikację tylko przez nasz serwer
– nie zapisujemy żadnych danych w sposób jawny
9.4. W ramach naszych serwisów pozwalamy na utworzenie Cookies dla stron trzecich tj. dla domen:
9.5. W ramach naszych serwisów pozwalamy na uruchomienie fragmentów kodu JavaScript od stron trzecich, tj.:
– Google:
Wszystkie popularne przeglądarki internetowe domyślnie pozwalają na tworzenie Cookies. Użytkownik jednak ma pełną możliwość zarządzania zezwalaniem i blokowaniem ich tworzenia, zarówno:
– globalnie – wszystkich Cookies
– zbiorowo – tylko Cookies stron trzecich
– selektywnie – Cookies dla każdej domeny ustawiane osobno.
W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości, dotyczące treści niniejszej Polityki Prywatności, lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii, prosimy o przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną do inspektora ochrony danych, lub pocztą tradycyjną do Administratora na adresy wymienione w pkt. 1. powyżej.
Wszystkie kwestie lub skargi zostaną rozpatrzone i otrzymają Państwo na nie odpowiedź.

Ze swojej strony, dziękujemy za zaufanie i dołożymy wszelkich starań, by Państwa dane były bezpieczne, a ich przetwarzanie przez nas zgodne z obowiązującym prawem.

VERA-MED