REGULAMIN ORGANIZACYJNY
NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ VERA – MED
ZAKŁAD LECZNICTWA OTWARTEGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

I. Postanowienia ogólne

  1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej VERA – MED Zakład Lecznictwa Otwartego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwany dalej „Zakładem” jest podmiotem leczniczym, działającym na podstawie Ustawy o Działalności Leczniczej i przepisów wydanych na jej podstawie.
  2. Do wykonania zadań przez Zakład ustala się wewnętrzną organizację, przedstawioną w dalszej części niniejszego Regulaminu

II. Firma podmiotu leczniczego

  1. Podmiot leczniczy działa pod firmą NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ VERA – MED ZAKŁAD LECZNICTWA OTWARTEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000192641, wpisany do rejestru Wojewody Śląskiego pod numerem księgi rejestrowej 000000012287.
  2. Podmiot leczniczy, o którym mowa w ust. 1, używa skróconej nazwy NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ VERA – MED ZAKŁAD LECZNICTWA OTWARTEGO SPÓŁKA  z o.o.
  3. Podmiot leczniczy o którym mowa w ust. 1 wykonuje działalność leczniczą przy pomocy Zakładu Leczniczego: PRZYCHODNIA VERA – MED PISARZOWICE

III. Organy Zakładu

Zarząd Spółki z o.o. w osobach Prezesa i Wiceprezesa Zarządu.

IV. Cele i zadania podmiotu leczniczego

 1. Celem Zakładu jest udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie działań służących ratowaniu, przywróceniu i poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.
 2. Do zadań Zakładu w szczególności należą:
  a) udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, w ramach kompetencji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, położnej podstawowej opieki zdrowotnej;
  b) udzielanie świadczeń w zakresie stomatologii;
  c) badanie kierowców i kandydatów na kierowców;
  d) promocja zdrowia;
  e) orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia, w tym czasowej niezdolności do pracy;
  f) przeprowadzanie badań przesiewowych i bilansowych określonych grup ludności;
  g) udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki obrazowej USG;
  h) wykonywanie szczepień.

V. Struktura organizacyjna zakładu leczniczego

 1. W skład zakładu leczniczego Przychodnia VERA-MED Pisarzowice wchodzą następujące jednostki organizacyjne:
  1) Ośrodek Zdrowia – 43 – 332 PISARZOWICE przy ulicy ZDROWA 2
  2) Ośrodek Zdrowia – 43 – 330 WILAMOWICE przy ulicy PADEREWSKIEGO 15A .
 2. W skład jednostki organizacyjnej – Ośrodek Zdrowia przy ulicy Zdrowa 2 w Pisarzowicach wchodzą następujące komórki organizacyjne:
  a) Poradnia POZ
  b) Gabinet pielęgniarki środowiskowej
  c) Gabinet diagnostyki obrazowej USG
  d) Gabinet położnej środowiskowej
  e) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 3. W skład jednostki organizacyjnej – Ośrodek Zdrowia przy ulicy Paderewskiego 15a w Wilamowicach wchodzą następujące komórki organizacyjne:
  a) Poradnia POZ
  b) Gabinet pielęgniarki środowiskowej
  c) Poradnia stomatologiczna
  d) Gabinet położnej środowiskowej
  e) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 4. Nadzór merytoryczny i administracyjny nad działaniem całego Podmiotu Leczniczego sprawuje Zarząd Spółki. 

VI. Miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych

 1. Siedzibą Zakładu są Pisarzowice, ul. Zdrowa 2.
 2. Miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:
  a) Pisarzowice, ul. Zdrowa 2
  b) Wilamowice, ul. Paderewskiego 15a
  c) miejsce pobytu pacjenta (dotyczy świadczeń środowiskowych i wizyt domowych zgodnych z przepisami o Podstawowej Opiece Zdrowotnej i umową z Narodowym Funduszem Zdrowia).  

VII. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w jednostkach i komórkach organizacyjnych podmiotu leczniczego

 1. Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez pracowników medycznych, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje do wykonywania świadczeń, potwierdzone dyplomami, certyfikatami i spełniających odpowiednie wymagania zdrowotne.
 2. Proces udzielania świadczeń zdrowotnych rozpoczyna się w Rejestracji, gdzie pacjenci zgłaszają się w celu umówienia wizyty u lekarza lub innego personelu, możliwa jest rejestracja telefoniczna lub przez osoby trzecie.
 3. W rejestracji pacjent zobowiązany jest okazać:
  a) dokumenty, kartę ubezpieczenia zdrowotnego lub oświadczenie umożliwiające potwierdzenie prawa do świadczeń finansowanych ze środków publicznych w przypadkach świadczeń, których skutkiem jest porada w ramach umowy z NFZ i/lub wystawienie recepty/zlecenia na refundowane leki lub środki pomocnicze/zaopatrzenie protetyczne;
  b) dokument potwierdzający tożsamość pacjenta zgodnie z przepisami;
  c) w określonych przypadkach skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego – w przypadku gdy świadczenie ma być udzielone w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia;
  d) skierowanie od Partnera Medycznego – w przypadku gdy umowa pomiędzy Zakładem, a Partnerem Medycznym przewiduje udzielenie świadczenia na podstawie skierowania.
 4. W Rejestracji pacjent zobowiązany jest złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na udzielanie informacji o stanie zdrowia oraz upoważnieniu określonej osoby do wglądu w dokumentację medyczną za życia pacjenta i po jego śmierci (lub o braku takich upoważnień).
 5. Zarejestrowanie się w Zakładzie jest równoznaczne z wyrażaniem zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego, a w przypadku świadczenia zabiegowego zgoda wyrażona przez pacjenta na piśmie musi być złożona każdorazowo, przed rozpoczęciem zabiegu.
 6. W pierwszej kolejności przyjmowani są pacjenci zgłaszający się w stanie wymagającym natychmiastowego udzielenia świadczenia zdrowotnego.
  O potrzebie udzielenia świadczenia zdrowotnego w trybie nagłym pacjent powinien poinformować personel medyczny podczas rejestracji lub później, w zależności od okoliczności.
 7. Po zarejestrowaniu się do lekarza, pacjent w umówionym dniu i o określonej godzinie zgłasza się do przyjęcia we wskazanym gabinecie lekarskim.
 8. W trakcie udzielenia świadczenia zdrowotnego pacjent ma prawo do uzyskania wszystkich niezbędnych wyjaśnień, dotyczących postanowień diagnozy, a także zaproponowanego leczenia.
 9. Pacjent w uzasadnionych sytuacjach klinicznych może uzyskać świadczenie w formie teleporady. Organizacja trybu udzielania teleporad jest określona w załączniku nr 3  do Regulaminu Organizacyjnego.
 10. Opieka położnej nad kobietą ciężarną, położnicą i noworodkiem oparta jest na Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16.08.2018r. Położna POZ potwierdza objęcie kobiety opieką w czasie ciąży i po porodzie przez przyjęcie deklaracji do położnej POZ oraz wpis do karty przebiegu ciąży swoich danych oraz danych podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie POZ wraz z  numerem telefonu kontaktowego. Położna prowadzi edukację kobiet w ciąży, przygotowuje kobiety do porodu, także do porodu rodzinnego. Wymiar godzin edukacji przedporodowej oraz jej tematyka są dostosowane do potrzeb ciężarnej. Program edukacji przedporodowej obejmuje: ciążę, poród, połóg, opiekę nad noworodkiem, przygotowanie do karmienia piersią, podniesienie świadomości w zakresie zagrożeń związanych z niekoniecznymi interwencjami medycznymi  i promowanie zachowań prowadzących do ich uniknięcia. Położna obejmuje opieką  poporodową  kobietę i noworodka.

  Opieka ta jest świadczona w miejscu zamieszkania lub pobytu matki i dziecka i jest realizowana według indywidualnego planu opieki, modyfikowanego zgodnie ze stanem położnicy i noworodka oraz sytuacją w środowisku domowym. Położna wykonuje nie mniej niż 4 wizyty. Pierwsza wizyta odbywa się nie później niż w ciągu 48 godzin od otrzymania przez położną zgłoszenia urodzenia dziecka. W przypadku wystąpienia problemów zdrowotnych u matki i dziecka, których rozwiązanie wykracza poza zakres kompetencji położnej, przekazuje położnicy informacje o potrzebie interwencji lekarskiej. Po ukończeniu przez dziecko 8 tygodnia życia opiekę nad nim sprawuje pielęgniarka POZ, a opiekę nad matką z uwzględnieniem wsparcia w zakresie karmienia piersią i poradnictwa laktacyjnego kontynuuje położna. W sytuacjach tego wymagających położna współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wilamowicach. Realizacja opieki okołoporodowej udokumentowana jest w dokumentacji medycznej położnej POZ. Wskaźniki opieki okołoporodowej przyjętymi w Vera-Med są ilość ciężarnych korzystających z edukacji przedporodowej oraz ilość  noworodków objętych opieką oraz ilość matek karmiących piersią.
  Jeden raz w roku wskaźniki są monitorowane przez Zarząd spółki i ujmowane w rocznym sprawozdaniu .

 11. Koordynator, po jego wyznaczeniu, będzie wspierał pacjentów POZ w procesie leczenia zgodnie z odpowiednimi zarządzeniami Prezesa NFZ.
 12. Na każdym etapie udzielania świadczenia zdrowotnego pacjent ma prawo do złożenia skargi/zażalenia na zachowanie lub czynności personelu Zakładu. Skargi/zażalenia pisemne należy złożyć w rejestracji w Pisarzowicach, ul. Zdrowa 2 lub przesłać listem poleconym na adres siedziby Podmiotu Leczniczego.
 13. Skarga może być złożona ustnie lub pisemnie. Na każdą skargę należy udzielić pisemnej odpowiedzi w terminie nie przekraczającym 14 dni.
 14. W zakresie ambulatoryjnej opieki Zakład zapewnia pacjentowi:
  a) świadczenia zdrowotne;
  b) środki farmaceutyczne i materiały medyczne niezbędne do wykonania procedury medycznej;
  c) pomieszczenia do wykonania procedury.
 15. Podczas i w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych podmiot prowadzi dokumentację medyczną zgodnie z przepisami prawa. 

VIII. Organizacja i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego

 1. Zakład prowadzi swoją działalność w zespole osobowym, w skład którego wchodzą lekarze i lekarze stomatolodzy odpowiednich specjalności, zespół pielęgniarsko-położniczy, asystentka stomatologiczna.
 2. Komórki organizacyjne Zakładu Leczniczego współdziałają ze sobą w celu zapewnienia właściwej opieki nad pacjentami. 
 3. Do zadań komórek organizacyjnych Zakładu należą w szczególności:
  a) Poradnie POZ: 
  • ambulatoryjna opieka zdrowotna w zakresie kompetencji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
  • leczenie ambulatoryjne chorób osób dorosłych i dzieci, wraz z wizytami domowymi u pacjentów obłożnie chorych,
  • wykonywanie badań profilaktycznych, w tym także badań kierowców i kandydatów na kierowców,
  • współpraca z innymi lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarzami specjalistami w zakresie konsultacji i leczenia pacjentów wymagających szczególnego postępowania leczniczego,
  • udzielenie świadczeń w zakresie kwalifikacji do zaopatrzenia w środki ortopedyczne i materiały pomocnicze,
  • kierowanie pacjentów na leczenie stacjonarne w oddziałach szpitalnych, sanatoriach i specjalistycznych ośrodkach leczniczych,
  • przeprowadzanie ambulatoryjnych badanie diagnostycznych z ich analizą i interpretacją medyczną, a także współpraca z innymi laboratoriami i pracowniami diagnostycznymi w celu realizacji świadczeń w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej,
  • orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia i zdolności do pracy lub nauki,
  • działania profilaktyczno-lecznicze,
  • realizacja szczepień ochronnych,
  • współpraca z instytucjami i zakładami ubezpieczeniowymi w zakresie orzekania i opiniowania o stanie zdrowia osób ubezpieczonych.

b) Gabinety pielęgniarki środowiskowej:

  • udzielanie świadczeń w zakresie kompetencji pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej,
  • opieka nad pacjentami starszymi, dziećmi i osobami dorosłymi w środowisku ich zamieszkania,
  • wykonywanie zabiegów pielęgniarskich w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta,
  • realizowanie zleceń lekarskich, a także wykonywanie świadczeń medycznych bez zlecenia lekarza lekarskiego, do których pielęgniarka jest uprawniona odrębnymi przepisami,
  • wykonywanie badań profilaktycznych pielęgniarki zgodnie z odrębnymi przepisami,
  • prowadzenie akcji profilaktycznych, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,
  • współpraca z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej, lekarzami specjalistami, ośrodkami opieki społecznej, sądem rodzinnym i dla nieletnich, instytucjami i organizacjami społecznymi zajmującymi się opieką nad pacjentami

c) Gabinety położnej środowiskowej:

  • udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kompetencji położnej podstawowej opieki zdrowotnej,
  • opieka nad kobietą ciężarną w okresie ciąży i połogu,
  • opieka nad noworodkiem,
  • wykonywanie zabiegów położnej do których położna jest uprawnione bez zlecenia lekarza na podstawie odrębnych przepisów,
  • wykonywanie zleceń lekarskich,
  • współpraca z lekarzem ginekologiem położnikiem i lekarzem POZ w celu właściwego prowadzenia ciąży pacjentek podopiecznych,
  • działania profilaktyczno-lecznicze, promocja zdrowia i edukacja zdrowotna.

d) Poradnia stomatologiczna:

  • udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii , w ramach kompetencji lekarza stomatologa oraz asystentki stomatologicznej,
  • udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii zachowawczej z endodoncją, stomatologii dziecięcej, protetyki stomatologicznej, periodontologii, chirurgii stomatologicznej oraz ortodoncji,
  • prowadzenie szeroko rozumianej działalności edukacyjnej i informacyjnej a także profilaktycznej
  • współpraca z innymi jednostkami służby zdrowia. 

e) Gabinet diagnostyki obrazowej usg:

  • wykonywanie ultrasonograficznych badań diagnostycznych z analizą medyczną i sporządzeniem pisemnych opisów,
  • współpraca z lekarzami POZ i specjalistami w zakresie konsultacji i leczenia pacjentów wymagających szczególnego postępowania leczniczego,
  • promocja zdrowia
  • udzielanie świadczeń w domu pacjenta.

f) Gabinety diagnostyczno-zabiegowe:

  • pobieranie i przyjmowanie materiałów do badań laboratoryjnych
  • wykonywanie badań czynnościowych i elektrofizjologicznych
  • wykonywanie wszelkich świadczeń zabiegowych diagnostycznych, leczniczych i profilaktycznych, w tym szczepień
  • prowadzenie szeroko rozumianej działalności edukacyjnej i informacyjnej a także profilaktycznej,
  • realizacja pomocy doraźnej.
 1. Zakład w realizacji swoich zadań może współpracować z innymi podmiotami leczniczymi, podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, organizacjami społecznymi, fundacjami, stowarzyszeniami naukowymi innymi instytucjami, których statutowym zadaniem jest działanie na rzecz zdrowia społeczeństwa.

IX. Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

 1. Zakład w swojej działalności współpracuje z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie badań laboratoryjnych, obrazowych, transportu medycznego i usług protetycznych.
 2. W uzasadnionych medycznie przypadkach lekarz wydaje skierowania na badania diagnostyczne, do innych poradni specjalistycznych lub w celu leczenia stacjonarnego lub sanatoryjnego. 
 3. W przypadku skierowania pacjenta do diagnostyki medycznej finansowanej przez lekarza kierującego, lekarz ma prawo wskazania placówki, w której świadczenie ma zostać udzielone. W razie wyboru przez pacjenta innej placówki niż wskazana przez lekarza kierującego pokrywa on samodzielnie koszt przeprowadzonego badania.
 4. W razie potrzeby lekarz wydaje niezbędne zaświadczenia o stanie zdrowia i przysługujących uprawnieniach z tytułu stanu zdrowia lub stopnia niepełnosprawności, w tym także zaświadczenia o prawie do zasiłku chorobowego (ZUS ZLA).
 5. Lekarz w wymagających tego sytuacjach może sporządzić pisemną informację dla lekarza kierującego lub sprawującego opiekę nad pacjentem.

X. Wysokość opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej

 1. Dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentom lub osobom przez nich pisemnie upoważnionym do wglądu do dokumentacji medycznej za życia pacjenta lub/i po jego śmierci, zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 2. Maksymalna wysokość opłaty za:
  a) jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002,
  b) jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,00007,
  c) udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – nie może przekraczać 0,0004
  – przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa
  Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie
  .  
 3. Wysokość opłat o których mowa w pkt. 2 określona jest w załączniku nr 1 do regulaminu organizacyjnego.

XI. Organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat.

 1. W przypadku świadczenia zdrowotnego odpłatnego, pacjent przed rozpoczęciem udzielania tego świadczenia ma prawo poznać jego cenę.
 2. Świadczenie zdrowotne odpłatne są realizowane na podstawie:
  • indywidualnego rozliczenia z pacjentem;
  • umowy z pracodawcą – w tym przypadku rozliczenie następuje w okresach ustalonych w umowie, a pracownik korzystający ze świadczenia zdrowotnego nie jest obciążany kosztami usługi;
  • umowy z Partnerem Medycznym lub towarzystwem ubezpieczeń – w tym przypadku rozliczenie następuje w okresach miesięcznych, ustalonych w umowie, a pacjent korzystający ze świadczenia zdrowotnego nie jest obciążany kosztami usługi.
 1. W przypadku świadczeń odpłatnych finansowanych indywidualnie, pacjent ma możliwość uregulowania należności za usługę przed jej rozpoczęciem lub po jej zakończeniu.
 2. Zapłata za wykonane odpłatne świadczenia zdrowotne może być dokonana wpłatą gotówkową lub przelewem na wskazany rachunek bankowy.
 3. Indywidualna wpłata pacjenta musi zostać wprowadzona przez pracownika Zakładu do kasy fiskalnej, a pacjent otrzymuje paragon fiskalny.
 4. Na życzenie pacjenta, każdorazowo za zrealizowanie odpłatnego świadczenia zdrowotnego, wystawiana jest faktura VAT lub rachunek, w których na wniosek pacjenta wyszczególnia się zrealizowane procedury.
 5. Organizacja procesu udzielania świadczenia zdrowotnego odpłatnego jest tożsama z organizacją opisaną w poprzednich rozdziałach. 

XII. Wysokość opłat za udzielanie świadczenia zdrowotnego innego niż finansowane ze środków publicznych.

 1. Opłaty mogą być pobierane od pacjentów w następujących przypadkach:
  • w przypadku udzielania świadczenia pacjentowi nieubezpieczonemu lub takiemu który nie potrafi udokumentować swojego prawa do świadczeń medycznych w ramach zawartych umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych, zawartych z płatnikami, Partnerami Medycznymi, towarzystwami ubezpieczeniowymi;
  • w przypadku udzielania świadczenia pacjentowi, który zgłosił się do Zakładu w trybie przyjęcia prywatnego;
  • w przypadku udzielania świadczenia pacjentowi, który korzysta ze świadczeń nie objętych umowami z NFZ.
  • za wydanie orzeczenia lekarskiego, które nie należy się pacjentowi nieodpłatnie zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  • za wydanie orzeczenia lekarskiego z przeprowadzonego badania kierowców lub kandydatów dla kierowców, zgodnie z odpowiednimi przepisami w tym zakresie i zawartymi umowami o współpracy.
 1. Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych określona jest w załączniku nr 2 do regulaminu organizacyjnego.

XIII. Sposób kierowania jednostką i komórkami organizacyjnymi Podmiotu Leczniczego

 1. Kierowaniem Zakładu zajmuje się Zarząd Spółki z o.o.
 2. Prezes, jak i Wiceprezes Zarządu upoważnieni są do jednoosobowego reprezentowania Zakładu w stosunkach wewnętrznych, a także ponoszą odpowiedzialność za zarządzanie podmiotem leczniczym.
 3. W stosunkach zewnętrznych podmiot leczniczy reprezentowany jest zgodnie ze sposobem reprezentacji wynikającym z umowy Spółki.

XIV. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin organizacyjny ustala Zarząd.
 2. W sprawach nieuregulowanych regulaminem organizacyjnym zostawanie mają odrębne przepisy.
 3. Podanie regulaminu do wiadomości pacjentów następuje poprzez udostępnienie go, na wniosek pacjenta, w rejestracji.
 4. Postanowienia regulaminu zostają podane do wiadomości wszystkich zatrudnionych w Zakładzie.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem nadania przez Zarząd Spółki reprezentowany w sposób zgodny z KRS.

VERA-MED